Detaljplan för Societetshuset i Trosa kommun

Vi vann uppdraget att ta fram detaljplan för kontor och bostäder för fastigheten Utsikten 5 i centrala Trosa. Området inrymmer det före detta Societetshuset som har höga kulturhistoriska värden, vilket har styrt utformningen av detaljplanen.

Kulturhistoriskt betydelse bebyggelse

Trosa är en småstad präglad av det tidiga 1600-talets stadsanläggning, handel och fiske samt det sena 1800-talets badortsliv. Det gör planområdet till riksintresse för kulturmiljövården i Södermanlands län. Det före detta Societetshuset är en trähusbyggnad med drag av både schweizerstil och nationalromantik. För att fastställa byggnadens kulturhistoriska betydelse har en antikvarisk utredning tagits fram som underlag till planförslaget.Varsamhetskrav och förvanskningsförbud i planförslaget

Vi har tagit fram en ny detaljplan för fastigheten. Syftet med planläggningen har varit att utreda möjligheten att omvandla Societetshuset till kontor och bostad, samt möjligheten att uppföra ett nytt bostadshus inom fastigheten. Med hänsyn för platsens kulturarv har planläggningen även fokuserat på att utreda lämpliga skydds- och varsamhetsbestämmelser för befintlig byggnad och den omgivande trädgården.

Planförslaget har utformats med hänsyn till påverkan av nybyggnader, och att de inte ska inkräkta på vare sig riksintresset för kulturmiljövård eller befintliga kulturhistoriska värden.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss