Detaljplan Kv. Vallonen i Eskilstuna

Vi vann uppdraget att åt Eskilstuna kommun ta fram en ny detaljplan för kvarteret Vallonen 5 och 6 i Eskilstuna. Detaljplanen avser bland annat att göra om Emil Olssons gamla fickknivsfabrik till Kårhus för Mälardalens Högskola.

Kulturmiljö – Radermarcherområdet

Fabriksbyggnaderna på fastigheterna Vallonen 5 och 6 är välbevarade verkstadsmiljöer som uppförts och utvecklats mellan 1870- och 1960-talet, och har en tyd­lig karaktär från det tidiga 1900-talets industribebyggelse. Sedan 1967 har det inte bedrivits någon industriell verksamhet i byggnaderna. Emil Olssonhuset är beläget i Radermarcherområdet, där det finns ett flertal välbevarade hus från 1600-talet. Fortfarande används många av husen till traditionella hantverk.Planförslaget

Viktiga frågor som kommit upp under planprocessen har varit hur kulturmiljön i planområdet kan skyddas och hur huset kan renoveras utan att de kulturhistoriska värdena går förlorade.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss