Flygbild över planområdet

Detaljplan Tröingedal

Norconsult har på uppdrag av Falkenbergs kommun tagit fram en detaljplan för Tröingedal. Planområdet innebär en utvidgning av Falkenbergs tätort med ny skola, förskola, bostäder, verksamheter och förbättrade trafikkopplingar till kringliggande stadsdelar.

Detaljplaneområdet är beläget i de östra delarna av Falkenbergs tätort och planen utgör en första del av utbyggnaden av stadsdelen Tröingedal. Detaljplanen rymmer bland annat en ny skola för årskurserna F-9, en ny förskola och verksamheter på sammanlagt cirka 14 000 kvadratmeter.

Detaljplanen möjliggör även ett tillskott med 300–500 nya bostäder, dels högre flerbostadshus, dels radhus och kedjehus, och bidrar till att ge en större mångfald i bostadsutbudet som i dagsläget främst utgörs av villor. I södra delen av planområdet planläggs en ny 10 000 kvadratmeter stor park med lekplats.

Förbättrade kopplingar

I planen föreslås flera nya gång- och cykelvägskopplingar för att stärka kopplingarna till intilliggande stadsdelar och resten av staden. Detaljplanen innebär även vissa förändringar på det befintliga vägnätet, bland annat två nya cirkulationsplatser i anslutning till trafikplats Tröingeberg.

Dagvatten och skyfall

För att hantera dagvatten och skyfallsregn planeras det två större dagvattendammar och översvämningsytor inom planområdet. Det förbättrar även för redan befintlig bebyggelse i nedre Tröingeberg, där det riskerar att samlas vatten vid skyfall. Dammarna möjliggör även rening av dagvattnet, vilket är viktigt i och med närheten till Ätran som omfattas av Natura 2000-område och får inte påverkas negativt av föroreningar.

Teamöverskridande samarbete

Uppdraget har drivits i nära samarbete med flera andra avdelningar på Norconsult. Bland annat har Arkitektur gestaltat och projekterat den nya Tröingeskolan, VA har tagit fram VA- och dagvattenutredning och Miljö har tagit fram miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Planområdet utgör en del av ett större område där Norconsult inom ramen för ett parallellt uppdrag har tagit fram en stadsutvecklingsskiss. Norconsult har även stöttat kommunen i framtagandet av ett inriktningsdokument som låg till grund för detta detaljplanearbete och för kommande detaljplaner inom Tröingedal.

Kontakt

Marcus Rydbo

Divisionschef Arkitektur, Byggnader & Miljö

Kontakta oss