Visionsbild över det nya kvarteret
Bild: Klark.Zenit

Detaljplan Vagnhärad

En livsmedelsbutik vid Vagnhärads torg i Trosa ska byggas om till flerbostadshus med centrumverksamhet i bottenvåningen. Två planeringsarkitekter från Norconsult har drivit detaljplanen från planstart till laga kraft.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen i anslutning till Vagnhärads torg. Parallellt med detaljplanearbetet utreds möjligheten att etablera en ny vårdcentral i lokalerna i bottenvåningen.

Detaljplanen möjliggör för drygt 50 bostäder i flerbostadshus uppförda i en blandning av rött tegel och putsade fasader. Utformningen av bebyggelsen är viktig och ska knyta an till Vagnhärads traditionsenliga småskalighet samt färg- och materialskala i trä och tegel. Byggnaderna föreslås bli 4–5 våningar.

Centrum- och vårdverksamhetens entréer ska vetta mot Vagnhärads torg för att skapa liv och rörelse. Bostadsbebyggelsen har även upphöjda gröna gårdar samt balkonger som vetter mot torget för att skapa en levande plats. Föreslagen bebyggelse är med och ramar in Vagnhärads torg med övriga flerbostadshus som redan finns på platsen.

Norconsult stadsbyggnadsavdelning, som gjort detaljplanen i nära samarbete med Trosa kommun, fastighetsförvaltaren HSB Södermanland och arkitektkontoret Klark.Zenit, har samarbetat tvärfackligt med Norconsult avdelning för VA-teknik som gjort den tillhörande dagvattenutredningen. Annat underlag som tagits fram inom ramen för detaljplanen är en trafikbullerutredning, ett geotekniskt utlåtande och en flyghinderanalys.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss