Illustrationskarta: Radar Arkitektur och Planering

Detaljplan vid Volvo Lundby, Göteborg

Vi vann uppdraget att åt Göteborg Stad ta fram en detaljplan för att möjliggöra en utveckling av AB Volvos kontors-, utvecklings- och testverksamhet i Lundby. Dessutom ska viss service tillskapas i området och det ska bli bättre integrerat i staden.

En mer levande och öppen karaktär

Inom verksamhetsområdet i Lundby vill AB Volvo samla sin kontors-, utvecklings- och testverksamhet för att skapa ett nytt center för utveckling. Ambitionen är att skapa en mer levande och attraktiv plats som öppnar upp mer mot staden. Inom planområdet möjliggörs för industri, kontor och centrumändamål. Området är cirka 40 hektar stort och planeras bli arbetsplats åt 10-12 000 personer, vilket motsvarar en fördubbling mot dagsläget. industriverksamhet kommer inte att tillåtas inom vissa delar av området som hänsyn till angränsande bostäder. Centrum möjliggörs främst i de delar av området som öppnar upp mot omgivande stadsdelar. 

Tre byggnader inom planområdet är utpekade som industrihistoriskt intressanta. I dialog med antikvarisk kompetens har varsamhetsbestämmelser tagits fram för byggnaderna.Påverkan på Lundbyleden

Trafikfrågorna är centrala i projektet med bland annat bygget av en ny koppling till Lundbyleden. Det gäller exempelvis trafikpåverkan på leden, parkering och hållbart resande till området. Genom projektet kommer även gång- och cykelvägnätet i området att förbättras. I den norra delen av planområdet finns ett område som är utpekat som lågpunkt vid ett eventuellt skyfall. En skyfallsutredning har tagits fram och planförslaget har anpassats utefter denna för framtida hantering.

Parallellt tas en frimärksplan fram för linbanestation i den sydöstra delen av verksamhetsområdet. Samordning mellan de båda planerna blir därför viktigt för att säkerställa en gemensam vision kring utvecklingen av området runtom och till linbanan. 

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss