Ekbacken – gestaltning av nytt bostadskvarter

Ekbacken är namnet på tre nya bostadskvarter i Tappström, Ekerö kommun. Våra landskapsarkitekter och VA-tekniker har deltagit i gestaltning och projektering av bostadsgårdarna samt VA-ledningarna.

I ett första skede togs ett gestaltningsförslag för hela området fram, inklusive ett parkeringstorg och ytorna kring ett garage. Den övergripande tanken är att ha en öppen yta i mitten av gården med gräsytor och sittplatser samt omslutande buskage mot uteplatser och gåfartsbana. På mittengården finns en befintlig ek som gett området dess namn. För att anknyta till det tidigare tegelbruk som legat i närheten har de hårdgjorda ytorna på gårdarna fått en fris av marktegel. Efter gestaltningsskedet gick projekteringen vidare med kvarter 1 och sedan även kvarter 2 samt garaget. Kvarter 3 återstår att projektera.

Dagvattnet har delvis fördröjts genom infiltrationsdiken och ett infiltrationsmagasin intill garaget, där även en oljeavskiljare placerats. Övrig VA-projektering har varit komplex med höjdproblem och anslutningsledningar.

När Ekbacken kvarter 1 och 2 står klara kommer 96 stycken bostäder att omgärdas av gårdar med öppna gräs- och sittytor, lekplatser och odlingsområden samtidigt som det finns en närhet till centrum och trafikförbindelser.

Samarbetet har fungerat bra i stort. Ni har levererat snabbt och med önskat resultat.

- Mats Österblom, JM

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss