Foto: Jenny Östh

Forsgrenska badet

Medborgarhuset i Stockholm har genomgått en omfattande renovering, vilken inkluderar Forsgrenska badet. Bassängerna i badhuset levde inte upp till dagens standard vad gäller kapacitet och teknik. Vi vann uppdraget att ta fram en systemhandling samt utföra detaljprojekteringen för en ny reningsanläggning.

Forsgrenska badet består av en 25 meter simbassäng och en under­visningsbassäng, samt en plaskdamm för mindre barn. Vattenrenings­anläggningen är byggd på gammal teknik, med viss förnyelse under årens lopp där de flesta komponenterna är från 1960-1970-talet. Renings­anläggningen var inte dimensionerad för det antalet som numera besöker badet.

Anläggningen utgjordes av en gemensam filterkrets för alla bassänger, med öppna sandfilter och öppet utjämningsmagasin. Detta resulterade i att byggnadsdelar av betong och stål, i närheten av dessa öppna vattenytor, blev kraftigt angripna av klorider som det varma bassängvattnet avgav. Backspolning av filtren skedde inte med den hastighet som föreslås idag, vilket gjorde att inte all smuts som fångas i filtren spolades bort. Det saknades även aktivtkol-filter för reduktion av bundet klor och därmed reducering av andra klorföreningar kallat THM (trihalometaner), där bland annat kloroform är en sådan förening.

En tillförlitning anläggning som är enkel att sköta

Vi har i ett systemhandlingsskede projekterat en ny reningsanläggning i samband med ombyggnationen. Tillopp med klorerat vatten sker med botteninlopp för att uppnå en så bra inblandning som möjligt. Ny föreslagen reningsanläggning utgörs av tre separata filterkretsar, en för varje bassäng. I projekteringen har stor hänsyn tagits till att utföra en hållbar, driftsäker och tillförlitlig anläggning, som ska vara enkel att sköta i driftskedet.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss