Illustrationsplan

Gårdstens torg i Göteborg

Vi på Norconsult vann uppdraget att gestalta och projektera Gårdstens torg, strax norr om Göteborg. Torget planerades med flertalet trädplanteringar för att skapa en frodig och grönskande plats. Goda förutsättningar gavs för torgets träd och dagvattnet fördröjdes genom ett antal regnbäddar.

Torgets ramas in av två byggnader där det planerats för olika centrumfunktioner som exempelvis butiker och restauranger. Längs med torgets kanter finns tre ytor med olika funktioner, två upphöjda terrasser samt en större planteringsyta. Terrasserna består av en platsgjuten betongyta där öar för vegetation och trädplanteringar skärs ut i betongen. Den upphöjda terrassen i norr är i nivå med det intilliggande cykelstråket och två steg leder sedan ner till torgytan. Här finns torgets utsiktsplats och ett trädäck som fungerar både som en scen och en plats att vistas på i soligt läge.

Terrassen i öster består av låga marktäckande vegetationsytor och trädplanteringar. Träsitsar längs med planteringens kanter ger platser att slå sig ner på. Vid den öppna torgytan ges plats för julgran och evenemang. Cykelstråket i norr är det primära stråket medan cykling längs med det södra stråket sker på gångarens villkor.

Tekniska lösningar och dagvatten

I projektet fanns krav på att dagvatten skulle fördröjas på plats. Tack vare torgets lutning mot väster är det möjligt att leda ner stor del av ytvattnet till planteringarna längst i väster, närmast huvudentréerna. Planteringarna är utformade som regnbäddar och är nedsänkta för att kunna ta emot en större mängd ytvatten.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss