Inre Sannegårdshamnen i Göteborg

Vi vann uppdraget att projektera marken i Inre Sannegårdshamnen, en del av Norra Älvstranden på Hisingen i Göteborg. Projektet innefattar gator, gång- och cykelväg längs en strandpromenad, kaj- och brygglösningar samt torg och park.

I uppdraget upprättade vi bygghandling samt att vi har tolkat och bearbetat gestaltningsprogrammets och trafikförslagets intentioner. Attraktiva, praktiska och hållbara lösningar har arbetats fram i nära samarbete med beställare, brukare och områdets olika exploatörerna. Hänsyn har tagits till svåra geotekniska förutsättningar.Innehåll och funktion

Vistelseytor samt cykel- och promenadstråk har prioriterats och området uppfattas som grönskande och vattennära. Mot hamnbassängen har en kaj för vistelse utformats i olika nivåer. Vattenkontakten genomsyrar projektet och syftar till att tillgodose människors behov av att närma sig vattenytan.

Området korsas av olika kommunikationsstråk som binder ihop olika delar av Sannegården, Lindholmen och Eriksberg. Bland annat så skär Ceresgatan, en bussgata, av ytan mellan park och kaj. Gestaltningsprogrammets intention är att bussgatan inte ska uppfattas som en barriär utan att park och kaj på ömse sida ska upplevas som ett sammanhängande parkstråk.

Utmaningar

På grund av områdets instabila mark har stabiliseringsåtgärder, lättfyllnad och specialkonstruktioner behövts. Parken har en speciell utformning med triangelformade kullar och en avancerat kajkonstruktion med många vinklar och olika nivåer.

Projektets samordning har varit komplex vilket är en följd av att utbyggnaden skett i etapper under flera år. Både med avseende på infrastruktur, teknisk försörjning, angränsande husexploatering samt gator, allmän plats och park.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss