Kåsjöns Vattenverk

Kåsjöns Vattenverk

Partille kommun har valt att öka kapaciteten, kvalitén och förbättra säkerheten avseende dricksvatten för invånarna i kommunen. Vi på Norconsult vann uppdraget att ansvara för uppdraget i sin helhet.

Uppdraget inkluderade byggnation av ny råvattenpumpstation, ny tryckstegrings- och distributionsstation samt processförändring till en process med bioreaktorer, membran­filter (nanofilter) och UV-behandling. För detta gjordes en stor ombyggnad/tillbyggnad av befintligt vattenverk.


Projektering av VA-ledningar

I uppdraget ingick även projektering av så väl markförlagda som sjöförlagda VA-ledningar om cirka 800 m respektive 1 100 m. För de sjöförlagda ledningarna upprättades ansökan för till­stånd till vattenverksamhet, således har även MKB samt tekniks beskrivning upp­rättats. Inspektion och besiktning av befintlig lågreservoar samt konstruktionsåtgärder har också utförts. All projektering har skett i 3D, således har en fullständig 3D-modell utarbetas för vattenverket.

Anbudsskede, utvärdering och upphandling

Vidare har uppdraget bestått i att vara behjälplig under anbudstid och utvärdering. Vår uppdragsledare har övertagit uppdraget som byggledare från kommunen och således arbetat med så väl anbudsskedet som utvärdering och upphandling av entreprenörer.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss