Kåsjöns Vattenverk

Kåsjöns Vattenverk

Partille kommun har valt att öka kapaciteten, kvalitén och förbättra säkerheten avseende dricksvatten för invånarna i kommunen. Vi på Norconsult vann uppdraget att ansvara för uppdraget i sin helhet.

Uppdraget inkluderade byggnation av ny råvattenpumpstation, ny tryckstegrings- och distributionsstation samt processförändring till en process med bioreaktorer, membran­filter (nanofilter) och UV-behandling. För detta gjordes en stor ombyggnad/tillbyggnad av befintligt vattenverk.


Projektering av VA-ledningar

I uppdraget ingick även projektering av så väl markförlagda som sjöförlagda VA-ledningar om cirka 800 m respektive 1 100 m. För de sjöförlagda ledningarna upprättades ansökan för till­stånd till vattenverksamhet, således har även MKB samt tekniks beskrivning upp­rättats. Inspektion och besiktning av befintlig lågreservoar samt konstruktionsåtgärder har också utförts. All projektering har skett i 3D, således har en fullständig 3D-modell utarbetas för vattenverket.

Anbudsskede, utvärdering och upphandling

Vidare har uppdraget bestått i att vara behjälplig under anbudstid och utvärdering. Vår uppdragsledare har övertagit uppdraget som byggledare från kommunen och således arbetat med så väl anbudsskedet som utvärdering och upphandling av entreprenörer.

Kontakt

Sandra Kuru

Affärschef, Vatten & Klimat

Kontakta oss