Mölnlycke, trafikförslag
Trafikförslag

Kapacitetsutredning och trafikförslag i Mölnlycke

I Mölnlycke planeras det för flera nya bostads- och verksamhetsområden. Norconsult har tagit fram trafikförslag för ett av de planerade områdena, Mölnlycke fabriker. I samband med detta togs även en kapacitetsutredning fram för att utreda hur trafiksituationen genom tätorten kommer att påverkas av de planerade exploateringarna.

Simuleringar för nulägesanalys och åtgärdsförslag

Norconsults trafikförslag för Mölnlycke fabriker syftade till att utreda hur vägar, gång- och cykelvägar, busshållplatser och torg kunde utformas på lämpligast sätt. Kapacitetsutredningen utfördes för Säterivägen som går genom Mölnlycke. För att utreda kapaciteten gjordes trafiksimuleringar i PTV Vissim. Simuleringar gjordes för nuläget och för ett framtida scenario med uppräknade trafikmängder. Detta för att kunna identifiera vart det kommer bli brister i trafiksystemet. Därefter togs möjliga åtgärdsförslag fram. Effekten av åtgärdsförslagen utvärderades sedan genom ytterligare simuleringar. På så sätt kunde rekommenderade åtgärder föreslås.

Hänsyn till trafik, höjdsättning och gestaltning

En viktig  utgångspunkt för utformningen av vägarna var att de skulle leda trafikanter som ska mot riksväg 40 väljer på vägar genom Mölnlycke centrum. Vid höjdsättning av vägarna behövde även hänsyn tas till översvämningsrisken från en närliggande sjö, vilket krävde att även geotekniska förutsättningar behövde utredas. Stor vikt har också lagts vid gestaltningen av området, allt i ett nära samarbete mellan trafikutredare och landskapsarkitekter. 

I projektet samarbetade flera av Norconsults kompetensområden, däribland Trafik, Väg- och Järnvägsteknik, Landskap, Geoteknik och VA.

  • Lisa Söderbaum

    Affärschef, Väg, Mark & Trafik

  • Kontakta oss