Kavelbrogymnasiet i Skövde

Kavelbrogymnasiet i Skövde är utbyggd i olika etapper och elevantalet förväntas öka, därför krävs det en utökning av skolbyggnaden samt kringmiljöerna. Våra arkitekter och landskapsarkitekter har projekterat en om- och tillbyggnad, samt gestaltat utemiljöer för skolan.

Ombyggnationen omfattas av en adminis­trativ del med skolledning och elevhälsa, samt en matsal med ny inredning. Vid matsalen har en tillbyggnad av ett nytt nav skapas mellan två befintliga hus, navet fungerar som en ny entré till hela skolans område och som en ny central uppehållsyta. Tillbyggnaden är i ett plan med ett mindre entresolplan som gränsar till det befintliga bibliote­ket på plan 2.

Då akustiken är en viktig del i en skolbyggnad har även våra akustiker varit med i projektet. För den nya större öppna ytan, ny adminis­trativ del och matsalen har ljudkrav och åtgärder beskrivits för att skapa en god ljudmiljö. För projektet gäller i vissa delar en ambition att nå en bättre ljudmiljö jämfört grundkraven enligt BBR och ljudklass C.

Fokus på dagvatten

Den nya välkomnande entréytan ger en god tillgänglighet till navet. Här finns angöring och en större parkeringsplats, både för cyklar och bilar på en plats där tidigare byggnader har rivits. Här har fokus varit att fördröja dagvatten i hög grad, både genom genomsläppligt material i parkeringsytorna och via omkringliggande grönytor.

På andra sidan navet har en uppehållsplats i form av ett välkomnande torg skapats. Här finns väl anpassade planteringar och generösa sittmöbler i olika former. Även här har dagvattnet varit i fokus, då ytan naturligt lutar in mot skolan. Lösningen är en regnbäddar eller raingardens, där vattnet fördröjs och renas samtidigt som den blir ett smycke för torget.  

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss