Lisa Sass förskola, Göteborg

Norconsult har ritat Lisa Sass förskola i Göteborg, en nybyggnation i två plan med 8 avdelningar för 144 barn samt integrerat tillagningskök och närhet till grönområden i angränsade parkytor.

Förskolan är utformad om 3 byggnadskroppar med en sammankopplande länk. Länken fungerar som en mötesplats och matsal för verksamheten.

En begränsning av byggnadshöjden på 7 meter i detaljplanen har varit styrande i byggnadens takutformning. Fasaden består av en ljusgrå träpanel och taket är täckt med bandtäckt stålplåt av mörk silvermetallic. Utvändiga trappor med träraster gör att fasadpanelen framträder likt skulpturer vid barnens entréer.

Förskolan är placerad intill ett parkstråk som sträcker sig genom området. Förskolegården och parkstråket har en visuell koppling och kan nyttjas av både verksamhet och de boende i området.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss