Lyckeskolan i Kinna

Lyckeskolan i Kinna

Vi på Norconsult vann uppdraget att gestalta och projektera den nya utemiljön, trafiklösningar och yttre VA för Lyckeskolan i Kinna, Marks kommun.

Nya Lyckeskolan planeras för cirka 600 elever från årskurs 6-9 och rymmer både särskola och flexavdelning. Skolan profilerar sig mot estetprofil, idrottsprofil och ämnesfördjupning vilket inspirerat till skolgårdens nya utformning.

Workshop med verksamheten

I samband med förslagshandlingen genomfördes två workshops med personal och skolans elevråd. Syftet var att i ett tidigt skede fånga upp skolans behov och hur eleverna vill använda sin skolgård. Utvalda idéer kring aktiviteter, material och utrustning arbetades in i förslaget.


Skolgård i skyddat läge

Den nya skolbyggnaden placeras parallellt med vägen i skolgårdens norra del vilket ger en skolgård med skyddat söderläge och minskad bullernivå. Byggnaden blir en tydlig avgränsning mot angöringsytor och parkering och ger utrymme för ett stort entrétorg med cykel- och mopedparkering.

Rörelse och aktivitet

Skolgårdens utformning grundar sig i konceptet rörelse och rytm. Konceptet återspeglas bland annat i gårdens växling mellan lugna och naturlika delar och öppna och fartfyllda platser. Aktiviteterna är medvetet utspridda över gården mellan gångstråk och grönytor. Fysiska aktiviteter blandas med sociala hängytor för att uppuntra till möten mellan elever och skapa en rytm av rörelse och liv över hela gården.


Särskolans utemiljö

Särskolan har en anpassad gård intill hemvisterna som planerats med stor hänsyn till nåbarhet och tillgänglighet i val av utrustning. Gården är avgränsad för att skapa trygghet men den har samma karaktär och uttryck som övriga delar. Här finns även en odlingsdel för pedagogisk verksamhet.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss