Norberg kommunhus, visualisering

Norberg kommunhus – ombyggnad av entré och våningsplan

Norconsult vann uppdraget att ta fram en plandisposition och förslag till utökad medborgarsamverkan och ökad tillgänglighet för Norgbergs kommunhus.

Norbergs kommunhus invigdes 1958 och är ett kvalitativt exempel på modernismens intåg i den svenska småstaden. Ett av många kommunhus som kom till i Sverige under 1950-talet. I huvudsak fungerar huset väl men moderniseringar i form av arbetssätt och former för att möta medborgarna ställer krav på husets planlösningar och fördelningar av verksamheter på de olika våningarna. Dagens krav på god innemiljö och ett generellt krav på energieffektivisering gör också att husets värden behöver bevakas.

Norconsult vann uppdraget att ta fram en plandisposition och förslag till utökad medborgarsamverkan och ökad tillgänglighet för Norgbergs kommunhus.


En bättre mötesplats

Under förarbetet till förstudien genomfördes en innovationsprocess som utgick från frågeställningen: ”Hur kan kommunhuset bidra till en bättre mötesplats för kommunen?"

Utifrån innovationsprocessen kom viktiga aspekter fram som har arbetats vidare in i processen och tagit form i konceptet för förstudien genom ledorden välkomnande, inkluderande, hållbarhet.

Förslaget till plandisposition lyfter fram kommunhuset som mötesplats och vikten av att attrahera invånare för kommunens utveckling. Den lyfter även fram byggnadens bevarandevärde genom omhändertagande av originalmaterial, den tidstypiska arkitekturen och unika byggnadsdetaljer. För tillgänglighet och hållbarhet pekar förslaget på vikten av ett tydligt sätt att orientera sig energieffektivisering av husets tekniska system, energirenovering och kopplingen mot Vision Sverige 2025 och Agenda 2030.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss