Skogslindens förskola, gård och byggnad
Foto: Ulf Celander

Skogslindens förskola i Haninge

Våra arkitekter vann uppdraget att åt Haninge kommun utveckla en ny serie konceptförskolor som ska placeras på olika tomter runt om i kommunen. Förskolorna ska kunna uppvisa en egen identitet, vara igenkännbara som miljövänliga och kännas som ett positivt tillskott i bebyggelsen. En av de 13 skolor som ska byggas är Skogslindens förskola.

Förutom prefabelementens fördel av rationellt byggande med kort montagetid, har målet varit att visa på hur ett material som har stämpeln av att vara rufft och brutalt kan upplevas som omhändertaget och vackert. Vi ville lyfta fram att en fasad av betong kan bli en vacker skattkista som barn, föräldrar och pedagoger ska känna sig stolta över.

Vi har också velat visa på hur betong i fasad kan kombineras med andra material, exempelvis tegel och på så vis förändra sitt uttryck totalt. Konceptförskolorna som ska byggas i ett flertal exemplar får då inte en känsla av dussinvara utan varje förskola blir unik trots att de i stort sett är identiska.

Kombinerad byggstomme

Förskolornas stomme kombinerar två byggsystem för att möta två olika arkitektoniska uttryck. Den tunga mittvolymen, där skalgränsen mellan ute och inne går, utgörs av prefabelement i fasad samt håldäck och en lång hjärtvägg i betong. Den tunga mittvolymen möter de två luftiga och transparenta volymerna på byggnadens gavlar omsluter uteateljé / utesov samt trapphus, limträkontruktioner klädda i perforerad plåt.

Uteateljéerna blir med sitt skyddande skal av perforerad stålplåt ett extra rum för barnens skapande aktiviteter. Ett ouppvärmt rum som följer årstiderna. Transparensen upplevs som stor inifrån men sluten från utsidan. På kvällen syns trapphus och ateljéer också utifrån då rummen blir belysta.


Skogslindens förskola

I förskolan Skogslinden har prefabelementens utsida bytts ut mot ingjutet tegel, där teglets olika riktning motsvarar grafiska mönster i betongen på Vargbergets förskola (som också ingår i Norconsults koceptförskolor). Det rödbruna teglet går ton i ton med den kopparfärgade stålplåten. Samma betongelement i sin funktion, helt olika uttryck som resultat.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss