Utvecklingsinriktning för Lidingö

Hur ska Lidingö utvecklas? Norconsult har i samarbete med Lidingö stad tagit fram den kommande översiktsplanens utvecklingsinriktning.

Varje kommun i Sverige ska enligt bestämmelser ha en aktuell översiktsplan. Planen beslutas av kommunfullmäktige, omfattar hela kommunen och ska spegla den politiska majoritetens uppfattning. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Norconsult har på uppdrag av Lidingö stad tagit fram en utvecklingsinriktning, en del av översiktsplanen som visar funktioner och funktionella samband på ett mer schematiskt sätt, och i stora drag visar hur Lidingö ska utvecklas på lång sikt med särskilt fokus på grönstruktur, bebyggelse och kommunikationer.

Norconsult agerade processledare och genomförde flertalet workshops med tjänstepersoner på miljö- och stadsbyggnadskontoret samt kommunens politiska styre. Resultatet mynnade ut i en kartbild med tillhörande textstycke som ska spegla vad som är unikt för just Lidingö och hur dessa värden ska värnas fram till 2050.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss