Vättlefjälls motionscentral, visualisering

Vättlefjälls motionscentral

Norconsult vann uppdraget att gestalta och projektera det nya motionscentret i Vättlefjäll åt Idrotts-och föreningsförvaltningen. Uppdraget bottnar i ett beslut från staden att skapa en mötes­plats för att bedriva folkhälsoinsatser i ett socioekonomiskt svagt område.

Beslutet innebar att bygga en motionsanläggning i det natursköna friluftsområdet och naturreservatet, Vättlefjäll. Flera möjliga platser analyserades innan anläggningen till sist landade på tomten intill Vättlestugan, med sin befintliga kanotpool.

Motionscentret omfattar en huvudbyggnad med gym- och motionsanläggning samt tillhörande per­sonalutrymmen och omklädningsrum, ett kombinerat kallförråd och återvinnings-/ avfallshanteringsbyggnad, samlingsplats under skärmtak, cykelparkering och tillgängliga parkeringar för rörelsehindrade.

Minimerad påverkan på naturmark

De närliggande parkeringsplatserna rustades upp och utökades. Stor vikt lades på att placera byggnaden på ett sätt som minimerade påverkan på omkringliggande naturmark men också så att den blev tillgänglig för alla. Tomten består av hällmarkstallskog i kuperad bergsterräng och svackor med tunt jordtäcke av torv. Trädfällning utfördes varsamt för att göra så liten åverkan som möjligt på den omkringliggande och känsliga naturen. Avverkade träd och död ved sparades till viss del inom tomten. Flera träd kapades så att stubben fick en höjd på ca 70 cm för att gynna insekter och fåglar. Fågelholkar placerades ut för att kompensera för de avverkade träden. Avvattning sker mot dränerande makadamdiken för maximal fördröjning.

Utöver gestaltning har Norconsult även hjälpt IOFF och byggentreprenör med kravställning respektive projektering avseende byggakustik och rumsakustik. Stor vikt lades i projektet på att skapa en behaglig ljudmiljö för besökare av gymmet, samt att skydda personalytor mot buller.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss