Fortum som ägde dammen bad Norconsult om hjälp för att återställa de erosionsskador dammbrottet orsakat en bra bit nedströms.

​Naturen startar om i Långsån

I Dalarna spolade höga vattenflöden bort en fördämning. När Norconsult kom till platsen kunde man konstatera att vattenmassorna orsakat skador så långt som tre kilometer nedströms. Men dammbrottet orsakade inte enbart oreda.

När årstiden skiftar till vår och snö smälter undan på kort tid frigörs stora mängder vatten. Det mesta sugs upp, men när marken är mättad letar sig överflödet ut i vattendrag. När snösmältningen är som störst orsakar den vårfloder på sina håll i Sverige. När vårfloden passerade sjön Lång, väster om Leksand i centrala Dalarna den 29 april 2018 blev vattenflödet så pass kraftigt att det orsakade ett dammbrott. En bilist som korsade vägen över fördämningen hann precis över i tid innan dammen brast. Han såg det sprutande vattnet ta med sig vägen och dammen nedströms Långsån.

När dammen brast ökade flödet från sjön. En kraftig erosion av slänter intill vattendraget medförde att vattenmassorna förde med sig stora mängder jord. Under en period hotades en fastighet med flera byggnader nedströms.

Räddningstjänst och en lokal entreprenör försökte få rätsida på situationen. Bland annat började de täppa till där det brustit – men innan situationen var under kontroll hade vattennivån i den sju kilometer långa sjön sjunkit med en hel meter. Fortum som ägde dammen kontaktade Norconsult för att få hjälp i kaoset som dammraset orsakat.

– När jag kom till platsen kunde jag konstatera att floden medfört stora erosionsskador en bra bit nedströms, säger Albin Månsson från Norconsult.

Längs en tre kilometer lång sträcka hade erosion och avsättning bildat något som kan liknas vid en trappa. På flera platser hade de väldiga skredresterna tvingat ån att ta nya vägar. Där det tidigare gick en mindre skogsbäck, har bäckfåran stundtals breddats till mer än 15 meter och dessutom skurit ner 3–4 meter i jorden. Ett par kilometer nedströms dammbrottet hade en skogsbilväg spolats bort.

– Som tur var inträffade detta i en näst intill obebyggd del av Leksands kommun, så det var inga människor eller byggnader som blev skadade. Stora träd spolades bort och låg som plockepinn i dalgången. En del av timret transporterades ut med helikopter på grund av den svårtillgängliga terrängen. Flackare landområden intill vattendraget blev fyllda med sand och grus, säger Albin.

Efter att de mest akuta åtgärderna var utförda, däribland återbyggnad av vägen och restaurering av utloppet, har Norconsult nu tagit fram handlingar för ansökan om godkännande i efterhand vid Mark- och miljödomstolen.

I somras blev Norconsult klara med den första etappen som innefattade kontakter med myndigheter och fastighetsägare runt sjön, skadeinventering, byggledning vid uppbyggnad av vägen samt förslag på restaurering av utloppsområdet. Etappen innehöll också åtgärder för att skapa ett naturlikt tillstånd i området.

Redan nu kan man dock identifiera positiva följder av dammraset. Bland annat ökade naturvärden och möjligheter för en högre biologisk mångfald i ett tidigare rensat och påverkat vattendrag. Nästa etapp blir att åtgärda oredan med stenblock och timmer som bildats på sina ställen nedströms.

Man vet inte med säkerhet vad som orsakade dammraset. Vårfloden 2018 var inte exceptionellt kraftig.

– Det kan ha berott på rötter som gått in i konstruktionen och försvagat den, säger Albin. Han fortsätter. 
– Dammbrott är inte särskilt vanligt i Sverige, men detta visar hur angeläget det är att åtgärda gamla dammar. En miljöanpassad utrivning är oftast den mest angelägna åtgärden. Framför allt för de dammar som i dag inte fyller någon funktion, som Långsdammen som var en rest från flottningstiden. Vi ansvarar för flertalet dammutrivningar. Vid utrivningar kan dammansvaret avvecklas, risken för dammbrott upphöra och naturvärden återskapas i vattensystemen.