Norconsult är med och utvecklar Hults höjd i Trollhättan

Norconsult har hjälpt till att ta fram ett planprogram för 500 nya bostäder och en förskola på Hults Höjd i Trollhättan. Planprogrammet godkändes nyligen av kommunen och nästa steg blir att ta fram en detaljplan för området.

Norconsult har utfört uppdraget för markägaren NOFAB:s räkning i nära samverkan med Skeddalen Facilitering och Trollhättans kommun. Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen i oktober och den 24 november beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att starta detaljplanearbetet.

Projektet har samlat många olika kompetenser på Norconsult. Carolin Folkeson på stadsbyggnadsavdelningen har varit sammanhållande kontaktperson och ansvarat för att få ihop helheten.

– Personer från olika teknikområden har ansvarat för utredningar inom sina kompetenser, exempelvis dagvattenutredning och trafikutredning. Vi har alltså tagit fram ett brett kunskapsunderlag som har legat till grund för strukturbilden och bebyggelseförslaget, säger hon.

Förslaget följer kommunens stadsbyggnadsprinciper för en hållbar stadsutveckling.

– Fokus har varit att få till en socialt hållbar stadsdel där olika delar av området binds samman med sammanhängande stråk, säger Carolin Folkeson.

En annan viktig aspekt har varit att stötta kommunen i dialogen med närboende, förmedla slutsatserna i utredningarna och diskutera lämplig utveckling av området. En av utmaningarna har varit trafikfrågan; hur man på bästa sätt kan angöra den nya stadsdelen.

– Området ligger ju på en höjd och det var svårt att hitta en lösning som både var tekniskt möjlig och mötte närboendes önskemål. Men till slut hittade vi en bra lösning, säger Carolin Folkeson.

Ytterligare en utmaning är att området ligger under inflygningen till Trollhättans flygplats och att det därför finns restriktioner på hur högt man får bygga.

– I vissa delar av området får vi inte ens bygga en våning. Det öppnar ju upp för andra möjligheter, på den högsta punkten har vi exempelvis föreslagit en utkiksplats där man kan sitta och titta ut över Hultsjön, säger Carolin Folkeson.

Nu inleds nästa fas av planprocessen – att ta fram detaljplanen. Norconsult kommer att fortsätta vara konsultstöd åt markägaren och guida genom processen i nära samverkan med Trollhättans kommun.