Norconsults miljökonsekvensbeskrivning inkluderar bland annat en åtgärdsplan som minimerar eventuella negativa konsekvenser för vatten- och naturmiljön i området

Norconsult utreder miljöpåverkan för detaljplan i Åtvidaberg

Norconsult har utfört en miljökonsekvensbeskrivning inför en ny industriverksamhet i Åtvidaberg. Området rymmer både föroreningar från tidigare verksamheter och skyddade områden med ädellövskog.

Uppdraget är utfört på beställning av Åtvidaberg kommun och undersöker förutsättningarna för en detaljplan för ny industriverksamhet. Miljökonsekvensbeskrivningens syfte är att utreda vilka miljökonsekvenser som ett genomförande av planen skulle ge upphov till, både på kort och lång sikt.

– Vi har tittat på miljöaspekter som naturvärden, vattenförhållande, dagvatten, buller och hushållning med jordbruksmark, säger Linnea Salbark som är uppdragsledare och miljökonsult på Norconsult.

Det finns föroreningar i en del av marken som tidigare varit förbrännings- och brandövningsområde. Miljökonsekvensbeskrivningen inkluderar en åtgärdsplan som minimerar eventuella negativa konsekvenser för vatten- och naturmiljön, exempelvis den ekskog som sträcker sig över området.

– Området ligger inom det stora eklandskap som breder ut sig söder om Linköping och runt Åtvidaberg och är riksintresse för naturvård. Därför är det viktigt att skydda de ekar som finns och markera delar av området som naturmark, säger Linnea Salbark.

Miljökonsekvensbeskrivningen kopplas både till nationella mål och de globala målen inom ramen för Agenda 2030. Arbetet påbörjades under hösten 2021 och miljökonsekvensbeskrivningen har nu gått ut på samråd.