LONA Mer grundvatten på Öland

Norconsult har fått i uppdrag att genomföra ett LONA-projekt för att stärka grundvattnet i kommunala grundvattentäkter på Öland. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Borgholms och Mörbylånga kommun. Vårt uppdrag är att ta fram tillstånd för vattenverksamhet och en SkyTEM-analys för kartläggning av vattentäkt

Efter torkan 2016-2018 tillsatte staten medel för att stärka ekosystemtjänsterna  kring vatten i landskapet, så kallade LONA våtmarkmedel. På Öland var torkan mycket kännbar. Orsaken var delvis mycket låg nederbörd under grundvattenbildningen, men också den omfattande utdikning som pågick under 1800-1900-talen för att skapa mer odlingsbar mark.

Dessa diken har sänkt  grundvattenytan och skapat snabba flöden som inte gynnar  grundvattenbildningen. Stora arealer våtmark har försvunnit och därmed har också livsmiljöer för vattenlevande organismer decimerats. I uppdraget ska Norconsult ta fram en ansökan om vattenverksamhet för en återvätningsåtgärd för att öka mängden grundvatten i täkten. Förstudien visar att det kan ha positiv effekt på mängden grundvatten vid låga nivåer i täkten.

I en annan vattentäkt ska Norconsult för första gången analysera SkyTEM-data för att kartlägga en del av en större vattentäkt. SkyTEM, eller överflygning med radar genomfördes 2018 och med dessa data kan vi bättre avgöra vilka jord- och bergarter som finns och om de kan vara grundvattenförande.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss