Bildigenkänning

AI löste tidskrävande beteendeanalys

I Bergen i Norge genomfördes en beteendeanalys för att ta reda på om minskad trottoarbredd vid uteserveringar leder till sämre framkomlighet och minskad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Norconsult löste uppdraget med hjälp av innovativa verktyg baserat på big data och artificiell intelligens.

I projektet samlades det in trafikdata från totalt cirka 500 timmars videoinspelningar från 32 olika platser i och runt Bergens centrum. Detta gjordes med hjälp av innovativa verktyg för att analysera videoinspelningar med hjälp av artificiell intelligens. Dessa verktyg använder bildigenkänning för att upptäcka alla trafikanter i en videoinspelning och automatiskt klassificera trafikanter efter trafikantgrupp. Det registrerades totalt cirka 680 000 trafikantrörelser. Den insamlade datan användes sedan för att utföra ett antal analyser av beteendet hos oskyddade trafikanter.

Beteendeanalyserna visade på fler fall av trängsel och minskad framkomlighet i anslutning till uteserveringar, med potentiellt ökad risk för fotgängare och cyklister. Resultaten tyder också på att detta främst endast kommer att vara ett problem under dagar med mycket höga fotgängarvolymer.

Som del av leveransen till Vestlands kommun utvecklades också ett skräddarsytt webbaserat transparensverktyg som kan användas för att studera och analysera den data som samlades in i samband med beteendeanalysen.

Användningen av innovativa lösningar har lett till en minskning av antalet arbetstimmar med 90 procent i uppdraget. Den nya teknologin bidrar till att automatisera mycket av processen och öppnar för att genomföra ett antal analyser som tidigare inte varit praktiskt möjligt att genomföra.

Analysen är mycket grundlig och tekniskt utmanande och har bidragit till att dokumentera kunskapen om andelen oskyddade trafikanter i Bergens centrum på ett nytt och innovativt sätt som tidigare inte varit möjligt, och i en skala som vi inte känner till har gjorts i Norge. Projektgruppen från Norconsult har varit engagerade, innovativa och löst utmaningar på ett mycket bra sätt för att leverera bästa möjliga kunskapsunderlag till Vestlands kommun.

- Mats Korneliussen, Vestlands kommun

  • Kristoffer Åsen Røys

    Seniorrådgiver

  • Thomas Fløien Angeltveit

    Avdelingsleder Digital transformasjon

  • Kontakta oss