Elnätstjänster

Vi elektrifierar Sverige

Sverige står inför en kraftigt ökad elanvändning bland annat på grund av elektrifiering av industrin samtidigt som den förnybara elproduktionen väntas byggas ut kraftigt. Norconsult har den erfarenhet och kompetens som krävs för att elnätsföretagen ska lyckas med sina planer. Vi är ett starkt team i Sverige, Polen, Island och Norge som arbetar tätt ihop för att säkerställa en effektiv framdrift

Norconsult erbjuder all kompetens inom elnätstjänster under ett och samma tak. Våra experter hanterar de mest krävande stam- och regionnätprojekt från tidiga planeringsskeden till idrifttagning. Vi projekterar bland annat luftledning, kabel, koppling- och transformatorstationer både för växelström och likström. Vårt tillståndsteam ser till att alla krav uppfylls redan från start för att säkerställa byggprojekten i senare skede kan löpa på smidigt.

Vi arbetar både med de stora svenska nätbolagen och med mindre elnätskunder  i Sverige och på den nordiska marknaden. Via elnätsföretagen projekterar vi även anslutningar för industrin. Vi är vana att projektera för alla väderförhållanden – med specialistkompetens inom just snö och islast.

Krafteledningar sommar Foto: Tomas Ärlemo

Kraftledning mellan Letsi och Svartbyn

Norconsult för- och detaljprojekterar den nya 400kV-ledningen mellan Letsi och Svartbyn åt Svenska Kraftnät. Ledningens sträcka är ca 100 km.

Läs mer
Vy över kuperat landskap

Tillståndsuppdrag inom program Fossilfritt övre Norrland

Norconsult ansvarar för tillståndsprocessen för ett antal nya 400 kV-ledningar och stationer inom ramen för Svenska kraftnäts program Fossilfritt övre Norrland.  Programmet är en del av Svenska kraftnäts övergripande mål att möta den växande efterfrågan på nätkapacitet och samtidigt påskynda övergången till en hållbar framtid.

Läs mer

Vädermodell beräknar islaster

Kjeller Vindteknikk, en del av Norconsult, utvecklar och levererar nedisningsprognoser för kraftledningar och vindkraftverk. När en luftledning antingen utsätts för en hög mängd isbildning, täcks av blötsnö eller påverkas av starka vindar kan störningar i strömförsörjningen uppstå. Vi hjälper våra kunder att dimensionera kraftledningssystemet korrekt utefter de lokala klimatförhållandena. 

Läs mer

Rätanklustret kraftledning i Jämtland

Norconsult har i många år hjälpt Svenska kraftnät med att driva projekt för att förnya Rätans stamnätsstation. Norconsult agerar projektledare och biträdande projektledare för projektet. I projektet har ett nytt ställverk byggts upp med tillhörande ledningsåtgärder.

Läs mer
Genom ett intensivt arbete tillsammans med de svenska nätägarna är vi en starkt bidragande faktor till den nedkortning av ledtider som efterfrågas på marknaden. Vi satsar i dagsläget på att halvera ledtiderna för våra kunder, genom automatiserad ruttplanering - Georaptor, BIM och en effektivare tillstånds- och projekteringsprocess.

- Johan Jalvemo, affärschef Kraftsystem

  • Johan Jalvemo

    Affärschef, Kraftsystem

  • Kontakta oss