Flygbild över området
Foto: H2 Green Steel

Detaljplan för verksamhetsområdet Svartbyn, Boden Industrial Park

Norconsult har tagit fram en detaljplan som ska möjliggöra i huvudsak etableringar som bidrar till omställningen för en mer miljövänlig och hållbar industri. Norconsult har tillsammans med Bodens kommun drivit en detaljplan från planstart till laga kraft.

Detaljplaneområdet är beläget inom verksamhetsområdet Svartbyn VU5, ett i kommunens översiktsplan utpekade utredningsområde för verksamheter, och omfattar 500 hektar. Området består till stor del av skogsmark, men även jordbruksmark. Inom utredningsområdet finns gynnsamma förutsättning för upprättning av elintensiva näringar. Delar av planområdet är tilltänkt för H2 Green Steel som planerar uppförandet av en anläggning för produktion av grönt stål. Parallellt med detaljplanen pågick process för miljötillstånd för verksamheten.

Stora växthus för året-runt-odling

Inom planområdet föreslås markanvändning till industri, kontor, odling och restaurang. I industrianvändningen ingår all slags produktion, lagring, hantering av varor, laboratorier och partihandel samt den typ av infrastruktur som krävs för verksamheternas behov. Odling föreslås då området pekats ut som lämpligt för stora växthus för året-runt-odling.

Planen säkerställer även bevarande av ett större naturområde, inklusive våtmark för den känsliga åkergrodan som finns i området. Detaljplanens genomförande förväntas innebära betydande konsekvenser för naturmiljö, arter, landskapsbild och kulturmiljö och en särskild miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Parallell plan för järnväg

Parallellt har det skett ett detaljplanearbete för en ny väg- och järnvägsförbindelse som behövs för att kunna säkerställa transportbehovet för de verksamheter som föreslås i detaljplanen för Boden Industrial Park. Arbetet har omfattat dialog med Trafikverket kring utformning av järnvägsspårens sträckning för att kunna ansluta industrispåret till stambana. Detaljplanerna har tagits fram parallellt för att kunna pröva omgivningspåverkan som ett genomförande av planerna tillsammans ger upphov till.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss