Hednäs kraftverk i Västerbotten

Fiskvägar vid Hednäs kraftverk i Västerbotten

Vi vann uppdraget att utforma fiskvandringsåtgärder för upp- och nedströmsvandrande fisk vid Hednäs kraftverk i Västerbotten.

Hednäs kraftverk i utgör det nedersta vandringshindret i Åbyälven med stora potentiella lekområden uppströms anläggningen. Eftersom den befintliga bassängtrappan inte bedöms fungera tillfredrställande fick vi uppdraget att utforma fiskvandringsåtgärder för upp- och nedströmsvandrande fisk.

Både tekniska och naturlika fiskvägar har utretts såväl som olika typer av fingrindar. Kostnadsuppskattningar för resperktive åtgärd har tagits fram samt en teknisk beskrivning.  

  • Frans Göransson

    Affärschef, Anläggning & Vattenbyggnad

  • Kontakta oss