Hednäs kraftverk i Västerbotten

Fiskvägar vid Hednäs kraftverk i Västerbotten

Vi vann uppdraget att utforma fiskvandringsåtgärder för upp- och nedströmsvandrande fisk vid Hednäs kraftverk i Västerbotten.

Hednäs kraftverk i utgör det nedersta vandringshindret i Åbyälven med stora potentiella lekområden uppströms anläggningen. Eftersom den befintliga bassängtrappan inte bedöms fungera tillfredrställande fick vi uppdraget att utforma fiskvandringsåtgärder för upp- och nedströmsvandrande fisk.

Både tekniska och naturlika fiskvägar har utretts såväl som olika typer av fingrindar. Kostnadsuppskattningar för resperktive åtgärd har tagits fram samt en teknisk beskrivning.  

Kontakt

Frans Göransson

Affärschef, Anläggning & Vattenbyggnad

Kontakta oss