MKB till detaljplan, Kvarteret Valand i Kungsbacka

Vi vann uppdraget att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning till en detaljplan för Kvarteret Valand i Kungsbacka centrum. Detaljplanen är en del i ett stort stadsomvandlingsprojekt som syftar till att binda ihop Kungsmässan och Innerstaden till ett attraktivt och levande centrumområde med bostäder, verksamheter, parkeringshus och tydliga, gröna gångstråk.

Detaljplanen för kvarteret föreslår att befintliga byggnader rivs och verksamheter flyttas för att ge plats för en ny stadsdel med fyra kvarter som ger stor stadsmässighet, ett finmaskigt gångnät och goda kopplingar mellan köpcentrat Kungsmässan och stadskärnan.



Påverkan för miljöfaktorer

I miljökonsekvensbeskrivningen utreddes vilka konsekvenser detaljplanen ger upphov till för olika miljöfaktorer. Detaljplanen granskas också utifrån hur den påverkar  miljökvalitetsmål- och normer.

I utredningen konstateras att den planerade utbyggnad påverkar miljön både positivt och negativt. Där konstareras bland annat påverkan för vissa miljöfaktorer konstateras att påverkan är relativt liten och i vissa fall till och med positiv.

Långsiktiga och hållbara lösningar

Ett exempel är planerat gångstråk mellan Kungsmässan och stadskärnan positiv för både stadbild och rekreation, medan det för andra miljöfaktorer såsom, trafikbuller, luftmiljön, markföroreningar och dagvattenhantering krävs olika åtgärder som bidrar till bättre hållbarhet.

Exempel på förslag som främjar en hållbar stadsdel är bullerskyddsåtgärder, åtgärder för grundläggning, hantering av markföroreningar samt en dagvattenhantering som både klarar utmaningarna med översvämningsrisker och dagvattenpåverkan på Kungsbackaån.

  • Marcus Rydbo

    Divisionschef Arkitektur, Byggnader & Miljö

  • Kontakta oss