miljöprovtagning med borrbandvagn
Miljöprovtagning med borrbandvagn

Sanering, Älvängens Industriområde

För att säkra den förorenade strandlinjen vid Älvängens västra industrinområde anlitades Norconsult av Ale kommun för att projektera saneringen och geotekniska förstärkningsåtgärder längs sträckan. I uppdraget ingick kompetenser inom bland annat miljö, risk, hydrogeoelogi och VA-teknik. Uppdraget syftar till att långsiktigt säkra Göta Älvs funktion som vattentäkt för 700 000 invånare.

Drygt tre mil nordost om Göteborg, längs Göta älv, ligger Älvängens västra industriområde. Under början av 1900-talet fanns här ett välmående industriområde med bland annat ett tjärkokeri och repslageri. I området kom man även att ägna sig åt tillverkning av plast, isolering och korkplattor. För att få tillgång till mer mark dumpade företagen bland annat sitt industriavfall i området närmast älven. Dessa utfyllnadsmassor innehåller i dag petroleumprodukter, tegel- och byggnadsrester, skrot och korkstoft.


Föroreningar i högsta riskklass

Statens geotekniska institut (SGI) har konstaterat att riskerna för jordskred i Älvängens västra industriområde ligger i den högsta riskklassen. Framtidens klimatförändringar kan innebära ökad nederbörd i Vänerns tillrinningsområde. Detta skulle innebära att förorenad jord kom ut i Göta Älv - en vattentäkt som försörjer 700 000 människor med dricksvatten i kommunerna Ale, Göteborg, Partille, Mölndal, Kungälv och Öckerö. För att säkra den förorenade strandlinjen anlitades Norconsult av Ale kommun för att projektera saneringen längs sträckan.


Samarbete för renare strandlinje

Norconsults förberedande arbete för saneringen innefattade bland annat geoteknisk och miljöteknisk provtagning, upprättande av tillståndsansökan, projektering och framtagande av förfrågningsunderlag. Därefter anlitades vi för att fortsätta med att utföra en reviderad huvudstudie med åtgärdsalternativ, följt av detaljprojektering och framtagande av miljödomsansökan.

När man i huvudstudien konstaterat åtgärdsbehovet önskade Ale kommun snarast möjligt gå vidare med förberedande arbeten inför sanering och skredsäkring. När finansieringen för de förberedande arbetena på 8,6 miljoner kronor var säkrad, handlade Ale kommun upp Norconsults tjänster för genomförandet.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss