Svinholmen
Svinholmen

Nedlagda deponier i Kungsbacka

I samband med inventering av ett antal nedlagda deponier i Kungsbacka kommun fick vi i uppdrag att bland annat upprätta förslag till handlingsplaner för deponierna.

Förvaring av avfall i en deponi räknas som en pågående miljöfarlig verksamhet även om deponin inte tar emot något nytt avfall. Detta beror på att utsläppen av föroreningar ändå fortsätter. När det gäller nedlagda kommunala deponier ansvarar respektive kommun för att undersöka dem och bedöma eventuella risker. Detta ska ingå i den kommunala avfallsplaneringen enligt Naturvårdsverkets föreskrift 2006:6.


Förslag till handlingsplaner

Under 2014 till 2015 utförde Länsstyrelsen i Hallands län tillsammans med Kungsbacka kommun inventering av totalt 16 nedlagda deponier. Inventeringen utfördes enligt den s.k. MIFO-metodiken (Metodik för inventering av förorenade områden) och resulterade i en preliminär riskbedömning av deponierna. Deponierna delades in i fyra olika riskklasser utifrån uppgifter om vilken typ av avfall som deponerats, ålder, storlek och vilka recipienter som kan påverkas av lakvatten från deponierna samt risken för spridning av farliga ämnen.

Vi fick i uppdrag att komplettera och vid behov revidera denna inventering och riskbedömnin. I uppdraget ingick även att upprätta förslag till handlingsplaner för samtliga, tidigare inventerade, nedlagda kommunala och privata deponier. Vi tog även fram en prioritetslista för den arbetsordning efter vilken de nedlagda kommunala deponierna bör åtgärdas.

Förslag på vidare utredning

För deponier med stor utbredning, osäker dokumentation över vad som deponerats eller där tippningen pågått under mycket lång tid har vi föreslagit att man ska utföra så kallade screeninganalyser (ett stort antal analysparametrar men med lägre detektionsgräns) för att få en uppfattning om vilka föroreningar som återfinns inom deponin eller i dess närhet.

I övriga fall där provtagning bedöms krävas för att kunna fastställa eller revidera deponins erhållna riskklassning har vi föreslagit en analysomfattning baserat på ett antal basparametrar med tillägg av specifika analyser, baserat på ett förväntat innehåll i deponin. I vissa fall kan det även finnas behov av att ta prov på sediment i närliggande vattendrag för att avgöra deponins påverkan på omgivningen under en längre tidsperiod.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss