Planeringsverktyg för kulturmiljö på Åland

Norconsult har utvecklat ett nytt juridiskt planeringsverktyg med syfte att skydda större sammanhängande landskapsområden med höga kulturmiljövärden på Åland.

Syftet med uppdraget är utveckla en modell för planeringsverktyg liknande den för riksintressen i till exempel Sverige, samt peka ut ett antal geografiskt avgränsade områden som är representativa för Ålands mest betydelsefulla kulturmiljötyper. Uppdraget innefattar en förstudie, inventeringsarbete och arbete med områdesbeskrivningar för de utpekade landskapsintresseområdena.

Förstudien innehöll en analys av befintliga lagrum och instrument för att kunna hantera samlade kulturmiljöer på ett för miljöerna hållbart sätt med fokus på framtiden. Arbetet med urval av landskapsintresseområden görs med utgångspunkt i ett antal utvalda kulturmiljökategorier.

För varje område ges en karaktärsbeskrivning samt en redogörelse för miljöns historiska utveckling och dess kulturhistoriska värde. I syfte att underlätta planeringsarbete formuleras även mål för den framtida utvecklingen och rekommendationer för de utpekade områdena.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss