E18

Skyfallskartering i Köping

Vi har genomfört en skyfallskartering för Köpings tätort på uppdrag åt Köping kommun. Karteringen kommer användas som underlag vid översiktsplanering, detaljplanering samt vid bygglov.

Skyfallskarteringen är översiktlig för hela Köpings tätort, utan hänsyn till någon planerad bebyggelse. Karteringen utreder översvämningar till följd av ett skyfall med 100 års återkomsttid och 6 timmar varaktighet i ett framtida klimat.

För skyfallskarteringen har vi byggt upp en tvådimensionell hydraulisk beräkningsmodell, vilken beskriver vattnets avrinning på markytan. Vi har tagit hänsyn till ledningsnätet genom ett schablonmässigt avdrag på det utredda regnet, motsvarande antagen kapacitet i befintligt ledningsnät.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss