Jonsered fabriker

Dag- och högvattenutredning, Jonsered fabriker

I samband med planerad utbyggnad av bostäder och kontor på Jonsereds fabriksområde har Norconsult fått i uppdrag att utföra en dag- och högvattenutredning. Området är av riksintresse för kulturmiljövården, därför ska förslagna lösningar inte förändra den befintliga miljön.

Högvattenskydd

Resultatet från modellering av högvatten i Säveån visar att nästan samtliga befintliga byggnader riskerar att ha stående vatten invid fasaden vid ett klimatanpassat 100-årsflöde i Säveån. För att inte skador ska uppstå på dessa byggnader behöver temporära eller permanenta högvattenskydd anläggas. För nya byggnader föreslås att höjdsättning utformas på ett sådant sätt att de klarar en marköversvämning vid 100-årsregn och höga flöden från Säveån.

Regnbäddar – en lösning för renare dagvatten

Inom planområdet finns i nuläget inga renande eller fördröjande dagvattenlösningar, utan dagvattnet går direkt ut till den intilliggande Säveån.

Flödesberäkningar visar att det inte finns något större magasinsbehov. Då rening och fördröjning av dagvatten ändå är att rekommendera föreslås de nya byggnaderna som planeras i den norra delen hantera sitt dagvatten genom bl.a. regnbäddar, gröna tak, och trädplantering i skelettjord. Förändring av markanvändning samt att dagvattenlösningar implementeras medför att mängden föroreningar till Säveån bedöms minska.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss