Detaljplan för bostäder och verksamheter i Göteborg

På uppdrag av Göteborg stad har vi tagit fram en detaljplan för bostäder och verksamheter söder om Fredriksdalsgatan i Göteborg. Den föreslagna nya bebyggelsen är en del i omvandlingen av Mölndalsåns dalgång till blandstad för bostäder och centrum.

Anpassad till områdets struktur

Detaljplanen möjliggör centrumverksamhet i byggnaderna mot Mölndalsvägen och nya bostäder i området mot Ebbe Lieberathsgatan. Bostadsdelen byggs som två slutna kvartersstrukturer samt en lamell i söder. Lamellen har en flexibel användning för att även möjliggöra centrumlokaler, kontor, hotell, gymnasieskola och vuxenutbildning. Bostadskvarterens bottenplan innehåller delvis handel och kontor och gårdsmiljön skyddas mot buller, luftföroreningar och vind av de omgivande byggnaderna. Totalt möjliggörs cirka 370 nya lägenheter och 33 000 m² kontor och verksamheter. Wallenstam och Alecta var exploatörer för projektet.

Den nya bebyggelsen anpassas till strukturen i området genom att ha kvar och stärka rörelsestråk och siktlinjer. Ny och befintlig bebyggelse kommer att anpassas till varandra i stråket längs Mölndalsån. Genom en varsamhetsbestämmelse skyddas kulturhistoriskt värdefull bebyggelse mot förvanskning.Utförda utredningar och analyser

En social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys har tagits fram av vår specialist inom social hållbarhet. Andra frågor som har utretts är påverkan på omgivande infrastruktur, föroreningar i mark och dagvatten, geoteknik, luft, buller, vibrationer, dagvatten och kulturmiljö.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss