Detaljplan för Mörby logistikområde i Nykvarn

Vi vann uppdraget att åt Nykvarns kommun ta fram planhandlingar för ett nytt logistikområde i Mörby.

Strategiskt viktigt verksamhets- och logistikområde

Logistikområdet är en del av Stockholm Syd verksamhetsområde som planeras bli Stockholm läns största verksamhetsområde med cirka 1 000 hektar mark, varav hälften ligger i Nykvarn.

Planen har behandlat helheten genom ett flertal utredningar för att förstå detaljplanens påverkan. Bland annat har inventeringar visat att området är en viktig livsmiljö för större vattensalamander.

Inom projektet har vi även tagit fram en kompletterande dagvattenutredning. Detta för att planen inte ska påverka miljökvalitetsnormer för recipienterna negativt.Kvartersmarkens utformning

Planförslaget är utformat med hänsyn till genomförandekostnad vad gäller kvartersmark för olika typer av verksamheter, så som logistik, ej störande industri, handel och kontor. Planstrukturen är även en sammanvägning av de framtida verksamheternas förväntade behov och kravet att minimera påverkan på naturvärden och biologisk mångfald. 

Bebyggelse, skyltning och tomtmark ska enligt planen utformas med särskild omsorg mot huvudgatorna och mot E4 samt skapa ett för kommunen attraktivt skyltfönster.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss