Detaljplan för Vallgraven 12 i Göteborg

Vi vann uppdraget att åt stadsbyggnadskontoret i Göteborg ta fram en mycket komplex plan inom Vallgraven i centrala Göteborg.

Det centrala kvarteret innehåller höga kulturhistoriska värden och förändringarna innebär en påverkan på stadsbilden. Förutsättningarna för att utveckla kvarteret har studerats genom parallella uppdrag med fem inbjudna arkitektkontor för att hitta en lämplig utformning och arbetet har inneburit ett nära samarbete mellan Norconsult, stadsbyggnadskontoret, fastighetsägaren och arkitekten.Hänsyn till stadsbild och kulturmiljö

Detaljplaneförslaget möjliggör nya byggnadsvolymer samt tak och fasader gestaltade med särskild hänsyn till stadsbild och kulturmiljö. Bland annat återskapas en historisk gårdsmiljö samtidigt som moderna och funktionella lokaler för kontor och verksamheter möjliggörs. Syftet har varit att ge förutsättningar till att utveckla och stärka en levande stadsmiljö i centrala Göteborg.Ökad byggnadshöjd och vistelsekvalitet

Föreslagen utformning innebär att byggnadshöjden ökas från 4–5 våningar till 7–8 våningar. För två av kvarterets kulturhistoriskt värdefulla byggnader har rivningsförbud och skyddsbestämmelser införts.

Förslaget innehåller även förbättrade vistelsekvaliteter för gatumiljön, exempelvis välutformade fasader i bottenvåningarnas ögonhöjd och attraktiva verksamheter. Två helt nya byggnader får uppföras med kravet att dessa ska gestaltas med hög arkitektonisk verkshöjd.

 

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss