Effektbedömning Vimpelgatan, Uppsala

Norconsult har på uppdrag av Uppsala kommun bedömt nyttan med planskildhet vid en plankorsning i Uppsala. Uppdraget består av ett samarbete mellan avdelning Stadsbyggnad, Miljö & säkerhet samt Trafik.

Inom ramen för det så kallade Uppsala-paketet har Trafikverket ett åtagande att öka spårkapaciteten från Stockholm till Uppsala från två till fyra spår. Därmed ska spårområden utvidgas och den återstående plankorsning med bommar som finns i centrala Uppsala, kallad Vimpelgatan, behöver stängas av och ersättas med en planskildhet.

Norconsult har fått i uppdrag att bedöma vilken nytta planskildhet innebär. Effektbedömningen utgår från tre huvudsakliga aspekter: trafik, stadsmiljö samt miljö och klimat och innebär ett tvärfackligt samarbete mellan nämnda avdelningar på Norconsult. Uppdraget går även ut på att tydliggöra positiva och negativa konsekvenser om den nya planskildheten uppförs som en bro eller som en tunnel.

Effektbedömningen görs i tre steg och redogör först och främst för viktiga förutsättningar som hur plankorsningen ser ut idag, omkringliggande trafikleder, trafikflöden, riksintressen, vatten och natur. När alla förutsättningar är redovisade görs själva bedömningen med hjälp av en matris och en fem-gradig skala. Effektbedömningen går sedan in på sin tredje del som är en redogörelse av de negativa och positiva effekterna av en bro respektive tunnel.

Slutligen görs en sammanfattning av vilka aspekter som påverkas tydligast och vilka mönster som går att se i matrisen. Bedömningen kommer användas som underlag för Uppsalas politiker inför den framtida planläggningen.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss