Foto: Gunnar Håkansson

Gamla delen av Smögen

Smögen är ett av västkustens starkaste varumärken. Smögenbryggan och de charmiga fiskelägesmiljöerna lockar stora antal besökare varje år och de äldre delarna av Smögen utgör riksintresse för kulturmiljövård. Vi vann uppdraget att åt Sotenäs kommun ta fram ett planprogram och en komplex detaljplan för de gamla delarna av Smögen.

Kulturmiljö och modern utveckling

Miljön är mycket känslig för ovarsamma om- och tillbyggnader vilket riskerar att hota de värden som gör samhället attraktivt. Syftet med detaljplanen är främst att få ett modernt och tydligt beslutsunderlag som ger kulturmiljön ett juridiskt skydd mot olämpliga förändringar av bebyggelsen. Detta samtidigt som planbestämmelserna anpassats till dagens utvecklingsbehov så långt som möjligt. Arbetet har inneburit flera frågeställningar kopplade till den kustnära bebyggelsemiljön, turism, båtlivet och verksamheter i hamnområdena. 

Nytt system för redovisning av planbestämmelser

Planområdet omfattar de äldre delarna av Smögens samhälle med en yta av cirka 26 hektar. I området ingår omkring 475 fastigheter. Storleken på planområdet och mångfalden av frågor som behövt hanteras har gjort planarbetet mycket komplext. För att kunna hantera plankartan rent praktiskt har Norconsult fått uppfinna ett helt nytt system för redovisning av planbestämmelser.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss