Inventering av nedlagda deponier, utanför Hudiksvall

Strax norr om Hudiksvall ligger två avslutade deponier, Hassela och Bergsjö. Vi vann uppdraget att åt Nordanstigs kommun utföra en inventering av föroreningar vid de två deponierna, för ta reda på om ytterligare åtgärder krävs för att minimera risken för spridning av föroreningar.

Mellan 1960 och 1980 förvarades bland annat rivningsavfall, bilar, båtar, motorer med mera inom deponierna Hassela och Bergsjö, strax norr om Hudiksvall. Deponierna är sedan länge avslutade men kan ändå påverka människors hälsa och miljön negativt, genom förorening av mark, grund- och ytvatten samt utsläpp av deponigas.

Kommunen ville uppdatera den tidigare MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) fas 1-utredning som genomförts. Detta för att bedöma om ytterligare åtgärder behövs, för att minimera risken för att föroreningar från avfallet i deponierna lakar ut till omgivningen.

Riskbedömning av deponierna

Vi vann då uppdraget att genomföra en MIFO fas 2-undersökning för deponierna. En MIFO fas 2 syftar till att ge en bild av eventuella föroreningars farlighet och omfattning, samt risken för spridning inom det undersökta området.

Som en del i uppdraget utförde vi en översiktlig provtagning i mark och vatten, där fokus främst låg på grund- och lakvatten för att bedöma spridningsriskerna från deponierna. Utifrån resultaten bedömdes bland annat föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och skyddsvärde, på de påträffade föroreningarna.

Slutligen sammanställdes och utvärderades resultaten från undersökningen tillsammans med resultaten från den tidigare utredningen (MIFO fas 1) samt att en ny riskbedöm­ning gjordes. Bedömningen ligger sedan till grund för beslut om fördjupade och/eller åtgärdsförberedande undersökningar ska göras.

  • Marcus Rydbo

    Divisionschef Arkitektur, Byggnader & Miljö

  • Kontakta oss