Miljöinventering av containerhall, Göteborgs hamn

En containerhall i Göteborgs hamn vilken byggdes 1984 ska rivas då den inte längre är i bruk. Inför rivningen fick vi i uppdrag att utföra material- och miljöinventering, samt upprättande av rivningsplan för containerhallen.

Då containerhallen inhyst desinficering av containrar, var provtagning av betong med avseende på pesticider och biocider av stor vikt. Syftet med inventeringen har varit att identifiera material som kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.

Inventeringen innebar inledningsvis en historisk inventering samt efterforskning om praxis för containerskeppning och hantering. Baserat på inventeringen genomförde vi en okulär besiktning med provtagning på plats. Provtagning av byggnadsmaterial som lister, takpapp samt betonggrund genomfördes med analys av ackrediterat laboratorium för att spåra innehåll av föroreningar. Därmed kunde vi ta fram åtgärdsförslag och rekommendationer för rivningen.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss