lokaliseringsutredning, karta

Lokaliseringsutredning för nytt fjärrvärmeverk i Falkenberg

Vi vann uppdraget att ta fram en lokaliseringsutredning med syfte att studera och utvärdera alternativa lägen för ett nytt fjärrvärmeverk inom Falkenberg stad med omnejd.

Idag orsakar verkets placering trafikstörningar för de kringboende i samband med bränsletransporter, och svårigheter att utveckla intilliggande områden för tätare bostadsbebyggelse. Syftet med utredningen var därför att studera och utvärdera alternativa lägen för ett nytt fjärrvärmeverk inom Falkenberg stad med omnejd. Arbetet har genomförts i nära samarbete med kommunens samhällsbyggnadsavdelning och Falkenberg Energi.


Utredning av potentiella lokaliseringar

Identifiering av potentiella lokaliseringar har baserats på ett antal kriterier; ytbehov, skyddsavstånd till bostadsbebyggelse, avstånd till befintligt fjärrvärmenät, avstånd till större trafikled/trafikplats, natur och rekreationsvärden, vattenskyddsområde samt pågående planarbeten.

I ett första steg identifierades 16 potentiella områden för det nya fjärrvärmeverket. Av dessa föll 10 bort på grund av tekniska svårigheter, höga kostnader för anslutning eller för stor påverkan på landskapsbilden. De återstående områdena utvärderades sedan i relation till aspekter såsom trafik, anslutning till befintligt fjärrvärmenät, landskapsbild och kulturmiljö. 

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss