Ekskogen i området bedömdes ha ett högt naturvärde
Ekskogen i området bedömdes ha ett högt naturvärde

Naturvärdesinventering Tångeröd

Inför upprättande av en detaljplan för utbyggnad av bland annat bostäder i Tångeröd vid Hövik på östra Tjörn önskade kommunen få mer kunskap om områdets naturvärden. Vi vann uppdraget att utföra en naturvärdesinventering enligt svensk standard. Standarden används regelmässigt vid naturvärdesinventeringar sedan 2014.

Vid inventeringen, som i det här fallet utfördes på hösten 2016, noterades alla naturmiljöer som bedömdes ha förhöjda naturvärden liksom alla arter som bedömdes kunna indikera naturvärden. De senare brukar benämnas signalarter, det vill säga deras förekomst signalerar att här kan finnas värdefulla livsmiljöer med hotade eller skyddsvärda arter.

Inventeringen utfördes med detaljeringsgraden "Medel" och med flera tillägg, bland annat "Naturvärdesklass 4" och "Biotopskydd".


Naturvärde enligt klass 2

I en ekskog inom inventeringsområdet hittades bland annat signalarten kantarellmussling. Ekskogen bedömdes ha ett högt naturvärde enligt klass 2. I en naturvärdesinventering ingår även att kontrollera om det finns några dokumenterade naturvärden i området i det naturvårdsmaterial som finns hos bland annat länsstyrelsen och kommunen.

Översiktskarta

Artportalen

En viktig del är också att kontrollera om det finns några arter rapporterade i www.artportalen.se. I Artportalen kan myndigheter, föreningar och i princip vem som helst som har ett intresse rapportera in artfynd. På det viset kunde noteras att flera skyddsvärda fjärilsarter som violettkantad guldvinge och sexfläckig bastardsvärmare var rapporterade från vägkanterna längs Tånge­rödsvägen. Vägkanterna bedömdes ha påtagligt naturvärde enligt klass 3.

Av övriga naturvärden i området bedömdes en blandskog ha visst naturvärde enligt klass 4. Därutöver bedömdes flera stenmurar och öppna diken omfattas av det generella biotopskyddet i jordbruksmark.

  • Marcus Rydbo

    Divisionschef Arkitektur, Byggnader & Miljö

  • Kontakta oss