Nissan

Översvämningskartering och framtagning av hotkartor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar med översvämningsdirektivet där ett steg i arbetet är att ta fram hot- och riskkartor för de 25 områden som identifierats ha betydande översvämningsrisk.

Vi har på uppdrag av MSB genomfört detaljerade översvämningskarteringar på över nio vattendrag i Sverige som underlag till hot- och riskkartor. Karteringarna har genomförts i Alingsås (Säveån), Borås (Viskan), Halmstad (Nissan), Helsingborg (Råån), Karlshamn (Mieån), Karlskrona (Lyckebyån), Kungsbacka (Kungsbackaån), Norrköping (Motala ström) och Uddevalla (Bäveån).

Tvådimensionell modell för tydligare kartering

Modellerna som har använts för de detaljerade karteringarna genomför beräkningar av vattendjup och vattenhastighet i tvådimensioner. Med en tvådimensionell modell kan vattenvägar beskrivas när nivåerna stiger över vattendraget och rinner på översvämningsytor eller genom bebyggelse. Något som inte är möjligt med en endimensionell modell.

Resultatet från beräkningarna ligger till grund för de hot- och riskkartor som redovisas till EU och översvämningsdirektivet. De kan även användas underlag till översiktlig åtgärdsplanering mot översvämningsrisker eller vid planarbete till översikts- eller detaljplaner.

  • Frans Göransson

    Affärschef, Anläggning & Vattenbyggnad

  • Kontakta oss