Översvämningsskydd i Kungsbacka

I Kungsbacka vill man förhindra ytterligare översvämningar i Kungsbackaån. Vi fick uppdraget att skapa en miljö där översvämningsskydden inte bara är en barriär, utan bidrar till att skapa karaktär längs parkstråket.

Norconsult har deltagit från gestaltning till projektering med målet att gestalta ett ny parkstråk längs ån för kommunikation, vila och rekreation. Samtidigt har åtgärder gjorts för att områdena närmast skall skyddas från extrema högvatten. Norconsult har utfört projektet med att gestalta och projektera ett vackert parkstråk längs Kungsbackaån.


Bryggor ner till vattnet

Strandpromenaden skall fungera som ett kommunikationsstråk där både gång och cykeltrafik är tillåten. I uppdraget ingick även att skapa en trevlig vistelsezon mellan bebyggelsen och vattnet som är tillgänglig för alla.

Huvudattraktionen är parken med bryggor ner till vattnet som ger vattenkontakt. Denna plats ger nya dimensioner som tidigare inte har funnits i anslutning till ån. Omhändertagande av dagvatten har varit ett fokusområde och funktionellt nyttjande av vegetationen har varit ett annat.

Vann arkitekturpris

Projektet vann Kungsbacka kommuns Arkitekturpris 2016 för årets stadsmiljö. Juryns motivering lyder:

"En ny mötesplats har skapats i Kungsbacka stad där funktion och estetik samspelar. Vackert gestaltad med inbjudande bryggor, träd- och perenn­planteringar samt ett corten-inramat översvämningsskydd som ringlar fram längs Kungsbackaån. Genom ett konsekvent och genomarbetat arkitektoniskt uttryck blir det en förebild för kommande tillägg i det offentliga rummet utmed ån."

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss