Slakthusområdet
Visualisering: Gatun Arkitekter

Slakthusområdet i Stockholm

Slakthusområdet söder om Stockholm ska utvecklas från industriområde till en stadsdel med bostäder, arbetsplatser, handel och service. Vi vann uppdraget att bland annat ta fram detaljplan samt dagvattenutredning för den första etappen.

Planområdet är på cirka 10 hektar och omfattar i dagsläget industriverksamheter. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av första etappen enligt planprogrammet. Första etappen innefattar cirka 800 nya bostäder, en idrottshall, parker, en grundskola samt tre förskolor och en gymnasieskola.

Helhetsgrepp kring dagvattenutredning

För att förbättra kvaliteten på dagvattnet, i samband med utvecklingen av området har vi genomfört en dagvattenutredning. Utredningen utgick från ett helhetsgrepp där vi tog fram lösningar, både för allmän platsmark och kvartersmark, som bland annat regnbäddar och skelettjordar. I uppdraget ingick även att ta fram systemhandlingar för dagvattenhantering av gator, parker och torg.

Gatuprojektering

I uppdraget har vi även tagit fram en systemhandling gällande gatuprojektering för etapp 1. Systemhandlingen ligger delvis till grund för framtagande av detaljplanen, och har under hösten 2020 varit på granskning. Under våren 2021 är planen att ett förfrågningsunderlag ska arbetas fram.

Utmaningen med uppdraget är att få till ett attraktivt bostadsområde samtidigt som man ska bevara områdets karaktär som industriområde. Då området har smala gator och en del befintliga byggnader ska bevaras är det en stor utmaning att få plats med alla ledningar i gatorna och få till en bra ytlig vattenavrinning.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Lisa Söderbaum

    Affärschef, Väg, Mark & Trafik

  • Kontakta oss