Situationsplan

Södra Porten, Kungsbacka

Vi vann uppdraget att åt Kungsbacka kommun ta fram ett planprogram för Södra Porten. Bostadsområdet ska fungera som en ny tydlig entré mot staden söderifrån samtidigt som den tar hänsyn till befintlig landskapsbild.

Kungsbacka stad vill skapa en tydlig entré till staden söderifrån genom ett nytt bostadsområde. Totalt kan området rymma 250-350 bostäder, förskola och annan kommunal service samt verksamhetslokaler. Området gränsar till kuperat naturområde i norr och platt åkerlandskap i söder. Hänsyn till landskapsbilden är därför viktig. I öster går Varbergsvägen vilket ger upphov till problem med buller inom området.


Varierad bebyggelse anpassad till landskapet

Programområdet föreslås utvecklas med en varierad bebyggelse i form av punkthus, flerbostadshus, radhus samt en förskola och verksamheter. Den lägre bebyggelsen föreslås mot åkerlandskapet i söder, medan punkthus i 5-7 våningar placeras i bergsslänterna. Med hänsyn till landskapsbilden bör punkthusen inte bli högre än bakomliggande trädridå. Genom att placera flerbostadshus i 4-6 våningar som en skärm mot Varbergsvägen förbättras ljudkvalitén i området. Inom området finns också en äldre kulturhistoriskt intressant gård som föreslås bevaras.


Analys av områdets förutsättningar

Inom uppdraget har vi även tagit fram flera utredningar och analyser för att analysera områdets förutsättningar; exempelvis förprojektering av gata, miljöutredning, geoteknik, buller, förorenad mark, luftklimatstudie, dagvattenhantering, samt volymstudier med visualiseringar av föreslagen bebyggelsestruktur.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss